; Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka – Marodi. Vrhunska tjestenina s vrha Hrvatske.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 18.a stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12) i Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka, društvo Marodi d.o.o. Nedelišće, zastupano po direktoru Stjepanu Marodi donosi sljedeću:

Odluku

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.

Darinka Kos imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podatka društva Marodi d.o.o. Nedelišće.

Članak 2. 

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi zakona o zaštiti podataka;
  • upozorava voditelje zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštite osobnih podataka;
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
  • brine o izvršenju obveza iz članaka 14. i 17. zakona o zaštiti osobnih podataka
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. zakona o zaštiti osobnih podataka
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Službeni kontak – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Marodi d.o.o. Nedelišće su :

Članak 5.

Ova odluka objavit će se na oglasnooj ploči društva Marodi d.o.o. Nedelišče i na web stranici www.marodi.com

OBRAZLOŽENJE

Temeljem članka 18.a, Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11 i 106/12.) voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava više od 20 radnika dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka, a imenovanje mora biti u pisanom obliku.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka ne može bii imenovana osoba protiv koje se vodi postupak zbog povrede službene dužnosti, odnosno radne obveze, te kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od stane poslodavca.

Nadalje, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način te je dužan o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Sljedom svega naprijed navedenog, a budući da društvo Marodi d.o.o. Nedelišće zapošljava više od 20 radnika, donosi se navedena odluka.

U Nedelišću, 21.05.2018

Stjepan Marodi, Direktor